Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Luolakallio Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.04.2020. Viimeisin muutos 28.04.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Luolakallio Oy
Y-tunnus: 2301300-7
Kotipaikka: Tampere
Osoite: Satakunnankatu 18 A, 33210 Tampere
Verkkosivusto: www.luolakallio.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Timo Häkkinen,
toimitusjohtaja,
timo(at)luolakallio.fi,
puh. +358345180317 

3. Rekisterin nimi

Luolakallio Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta asiakkaan ja Luolakallio Oy:n välisen sopimuksen täytäntöönpano.

Rekisterissä käsitellään asiakkaiden sekä potentiaalisten asiakkaiden ja näiden edustajien henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
• henkilön nimi,
• asema,
• yritys/organisaatio,
• yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite),
• www-sivustojen osoitteet,
• verkkoyhteyden IP-osoite,
• tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista,
• laskutustiedot,
• muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. yhteydenottolomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan Luolakallio Oy:lle. Tietoja voidaan saada suoraan tietojen kohteelta mutta myös työnantajalta tai muulta taholta. Tietoja voidaan saada myös julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista www-sivuilta ja osoiterekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on asiakkaan kanssa sovittu. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisena tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Oikeuksia koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisena tai sähköpostitse:
• Luolakallio Oy, Satakunnankatu 18 A, 33210 Tampere
• luolakallio@luolakallio.fi

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisena tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Oikeuksia koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisena tai sähköpostitse:
• Luolakallio Oy, Satakunnankatu 18 A, 33210 Tampere
• luolakallio@luolakallio.fi

11. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen muuttaminen

Luolakallio Oy pyrkii jatkuvasti kehittämään palvelujaan ja siksi pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.